چگونه بوسیله نحو اندازی پت شاپ رفتار کنیم؟

admin دسته‌بندی نشده

معامله حیوانات شوهردار از جوجه یک روزه گرفتن و خرگوش پژمرده تا گربه ایرانی از هزاره تومان تا چند میلیون تومان هزینه دارد . د ر این میان هر روز پیاده شدن تعد اد کسانی که از پرند گان متنوع در مقابل گوناگون طوطی، کاسکو، فنچ، مرغ مینا و… نگهد اری می کنند ، بیشتر می شود و بازار ابتیاع وفروش همستر و خوکچه هندی نیز د اغ د اغ است. بنابراین ساخت فروشگاه های پت شاپ روز بوسیله روز بیشتر می شود. هر چند بوسیله تری در فدایی آپارتمان ها، نگهد اری از حیوانات منع شده است، ولی این موضوع باعث نشد ه که از تعد اد تعلق مند ان بوسیله نگهد اری این حیوانات کمتر شود و تا اینکه ابتیاع آنها همچنین غیر عرفی محسوب نمی شود .
این یک واقعیت است که با صنعتی شد ن زند گی و اندک عمق شد ن روابط انسانی، صدای زیر مردانه بوسیله د اشتن حیوانات خانگی بالطبع تکثیر پید ا می نرم و بوسیله همین د غیر شفاف است که حیوانات شوهردار یکی از سرگرمی های زند گی بشر شد ه و ایران همچنین از این قاعد ه مستثنا زدودن. تعلق به حیوانات شوهردار ولی پد ید ه ای حیات که پس ازآن از نزاع جهانی د وم د ر اروپا پیوستگی افتاد . تا پیش از غوغا جهانی به این رخ نگهد اری از حیوانات خانگی متداول نبود ، اما قید ۵۰ سال اخیر این موضوع تا آن قطع پیش رفته است که یادگیری حیوانات شوهردار و تولید ملزومات آن پنجمین صنعت پرد رآمد د نیا بوسیله حساب می آید . براساس آمار اطلاع دادن شد ه د ر یک استفهام د انشگاهی کشورهای غربی به طور متوسط سالانه ۳۰میلیارد د لار از تجارت حیوانات خانگی، منفعت نصیب صرفه جویی کشورشان می کنند . بوسیله این زیبایی است که د ر روزهایی که اشتغالزایی فرمان هر کسی ازاله و بسیاری از جوانان و تنخواه گذاران هستند که به د نبال موقعیتی برای سرمایه گذاری د ر تصرف و حکم هستند ، وضع اند ازی مغازه ای برای ابتیاع حیوانات شوهردار یا « پت شاپ » می تواند متجاوز د رآمد زا باشد ، هر چند سرمایه اولیه بخاطر مبدا این فرمان اندک نیست.

ملزومات نحو اند ازی فروشگاه حیوانات شوهردار و پت شاپ
بخاطر سیاق اند ازی یک فروشگاه حیوانات شوهردار یا «پت شاپ» ابتد ا باید د نبال جا ارزان گشت؛ مکانی که همسایگان د ر آن اعتراضی بوسیله درگاه حیوانات ند اشته باشند و اگر چنین مکانی پید ا شود کرایه یا سودا آن هزینه بر است. براساس گزارش مید انی روزنامه نگار ما، نفقه دربست یک مغازه ۱۵ تا ۴۰ متری د ر بلوار خلیج فارس که بورس حیوانات شوهردار بی قراری محسوب می شود از ماهی ۲ تا ۵ میلیون تومان متفاوت است، البته این هزینه د ر مغازه های د رون شهری نصف می شود . بوسیله همین د لیل گونه اند ازی سایت های اینترنتی خرید وفروش حیوانات شوهردار متجاوز به صرفه تر است، چرا که می نبوغ آگهی معامله وفروش حیوانات شوهردار را د ر این سایت ها د رج کرد و نیازی بوسیله نگهد اری حیوانات ازاله و نیز می قابلیت از منزل انحصاری برای نگهد اری برخی حیوانات بخاطر بیع د ر سایت استفاد ه کرد و از خرج ها کاست.
از سوی د یگر نگهد اری و خرید لوازم جانبی نگهد اری از حیوانات شوهردار متشابه گوناگون قفس، قوت و د اروها و وسایلی بجهت قلاد ه و افزار ورزش و… در پت شاپ نیز زیاد سود آور است و به تنخواه بدوی کمتری غصه حاجت د ارد ، تا جایی که با ۲۰میلیون و یک اتاق د ر منزل شخصی، می استعداد سایت اینترنتی پت شاپ برای ابتیاع این محصولات پرطرفد ار اسلوب اند ازی کرد که بیشتر این ۲۰میلیون تیمار خرج بیع عمد ه ادوات مورد نیاز است.د ر این میان خد ماتی زیرا که جفت یابی، آرایشگاه، شست وشو، د شعر و پانسیون نگهد اری از موارد ی است که می نبوغ روی آنها به عنوان خد کدر جانبی، تنخواه گذاری نیکی ارتکاب د اد . مقدار پانسیون (محل نگهد اری حیوانات شوهردار و مراقبت از آنهاست) یومیه ۱۷هزار تومان تا وزن ۱۰ کیلوگرم است. به این ترتیب می قابلیت با خلق سرمایه های ابتدایی و تحقیق د ر خصوص نحوه نگهد اری حیوانات خانگی نیز بوسیله راحتی کسب د رآمد کرد .
حیوانات شوهردار چه از د سته جوند گان و پرند گان باشند چه از د سته چهارپایان متشابه هر موجود زند ه ای د ر کار بزرگ ناخوش شد ن استراحت د ارند ؛ بیماری هایی که اگر د ر فروشگاه حیوانات شوهردار میان حیوانات اپید می شود ، می تواند د رگه سرهای بیش ی را برای فروشند ه ساختن کند و د ر برخی موارد حتی تنخواه های او را به خشکی امدن جریان هوا د هد . هاری، د یستمپر (نوعی تب)و پاروا (نوعی ویروس) از رادیکال ترین بیماری های سگ ها است که می تواند بوسیله انسان بی آرامی نقل مکان شود . از سوی د یگر، انگل ها، باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها می توانند د ر حیوانات ایجاد بلای ناگهانی کنند و موهبت ها همچنین می توانند حیوانات شوهردار را به بلای ناگهانی مشغول کنند . کنه ها و شپش ها نیز از جمله مشکلاتی هستند که می تواند پت شاپ ها را به د رد شیوه د چار بطی ء . بنابراین برای پاس بهد اشت میان حیوانات به خرج های اضافی حاجت است و باید مقد اری تنخواه حزن برای د ادبیات احتمالی حیوانات پس انداز شود. د ر این میان شهود مجوزهای لازم بخاطر ساخت پت شاپ همچنین با د رگه سرهای سنخ خویشتن همراه است. مجوز از شهرد اری مناطق، موسسه فضا زیست و اداره د امپزشکی ایران حکم را بخاطر د ایر کرد ن پت شاپ ها سخت می یواش ، اما د ر هر حال این قوانین همه ساله د ر حال تغییرند و گاهی سختگیرانه مرطوب و گاهی آسان تر می شوند .

صاحبان دارندگان فروشگاه حیوانات خانگی خواه همان پت شاپ ها چه می گویند ؟
محمد ، صاحب یک فروشگاه کوچک حیوانات خانگی ( پت شاپ )، د ر خصوص د ظلمانی تفویض این اشتغال می گوید : «از کود کی به حیوانات تعلق د اشتم. سه ساله حیات م که سوارکاری می‎کرد م و از وهله کی آرزو د اشتم مغازه خرید حیوانات خانگی د اشته باشم و از آنجا که پد ر و ماد رم بوسیله تحصیلات علاقه د اشتند ، د امپزشکی خواند م تا د ر نهایت بوسیله آرزوی خود م برسم.»این فروشند ه اد امه می د هد : «هنگامی که د انشجو بود م، وزن ود ۱۰سال پیش با سرمایه ای نزد یک بوسیله ۶میلیون این پت شاپ را تاسیس کرد م که الان برای آن باید پیمانه اقل ۳۰ میلیون خرج کرد و از آنجایی که خویشتن م د انشجوی د امپزشکی وجود م و آشنا بوسیله دایره د امپزشکی، ستاندن مجوزهای لازم چند ان طول نکشید و شهرد اری غم مجوزهای لازم را بوسیله د غیر شفاف گزینش مفت مکان د اد .»
محمد همچنین د ر خصوص گرفتن مجوز از موسسه هوا زیست می گوید : «شنید ه ام این بند اندوه بوسیله وقوع اضافه شد ه، ولی زمان ما این وضع نبود . البته قوانین با قاعده تغییر می کنند .» او اصرار می یواش : «این روزها علاقه بوسیله حیوانات خانگی بوسیله خصوص گربه و طوطی های سخنگو روز به روز بیشتر می شود و برای غلام که آشنا به بلای ناگهانی های حیوانات هستم، نگهد اری از آنها مرده است و د شعر مصیبت ها ممکن، اما اگر د ر این حکم نابلد باشید د قرضه نمی آورید ، در مدت حیوانات مانند مردم ها نوک تیز بیمار می شوند .»محمد د ر خصوص بازار فرمان می گوید : «د رآمد نواخت د ارم و شادمان هستم و بوسیله کسانی که دلبستگی مند هستند و بوسیله نوعی داده ها کافی د ارند ، وصیت می کنم د ر این حکم تنخواه گذاری کنند .» بوسیله این نظام با توجه بوسیله سخنان این فعال بازار، می توان با خلق کردن سرمایه های ابتدایی و رسیدگی د ر خصوص نحوه نگهد اری حیوانات شوهردار نیز به راحتی کسب د رآمد کرد . د ر هر حال، واقعیت اینجاست که نمی شود نگهد اری از حیوانات شوهردار را بوسیله طور کامل از زند گی مرد م ایران حذف کرد ، چرا که هستند کسانی که به نگهد اری حیوانات و معامله ادوات برای آن ها از پت شاپ ها دلبستگی مند ند و از این علاقه خویشتن د ست نمی کشند ؛ دلبستگی ای که روز بوسیله روز غصه بیشتر می شود و می تواند نحو خوبی بخاطر کسب د رآمد از شیوه پت شاپ باشد .

شاید دوست داشته باشید:

مشارکت زندانیان درون اجرای دستور کار های جهادی | سیمای زندان تو ماه رمضان نحو اندازی می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام میثم امرودی رئیس راه اندازی فرهنگی هنری شهرداری تهران درون مراسم […]

تهران صاحب اولین مرکز زندگی هوشمند می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی راه اندازی فاوا شهرداری تهران، محمد فرجود امروز درون این رویداد […]

روش تدارک سالاد اندونزی؛ از این طعم جذاب غافل نشوید

به گزارش همشهری آنلاین، درون این مطلب با طرز تدارک سالاد اندونزی یکی از اسمی ترین و خوشمزه ترین سالادهای […]